Receptet finns i den fjortonde delen av Åke Rålambs encyklopedi. Boken heter "En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig Öfning, att bruka wid många tillfällen, till stor hjelpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles".

Såcker-Brödh som är ordinairt.
Tag 8 Ägg / lägg på en Wichtskåhl / och där emot så mycket
wäl stött och sichtat Såcker / sampt så mycket gådt fint Hwe-
te-Miöhl / tagh Ägge-hwijtorne à part, och rör dem att dhe
blifwa wäl i skum / sedan slå där till alla Ägg-gulorna / wispandes
alt wäl tillsammans / sedan Såckeret och väl ihoop rörde / där näst
Miöhlet / och när alt är wäl rördt tillhopa är Deegen färdig / man
kan rifwa lijtet Citron-skahl där uthi / Coriander /Caneel / Anis / el-
ler hwad man will.

Såcker-Brödh som är än finare.
Giörs på samma sätt / allenast man tager twå Ägg mindre
Miöhl / och 2 Ägge-guhlor mindre.

Såcker-Brödh af Citron.
Rör stött Såcker ihoop medh det hwijta af Ägg uthi een Mor-
tel / till dess det blijr som en Deegh / och giör där af sådan façon som man will.
Äfwen så giörs detta af Caneel / Anis / Sioccolade, etc.
NB. När man bakar Såcker-Brödh och låtit drypa Deegen på
Papperet / låter man det Papperet gå igenom stöt Såcker / och se-
dan bakar det / och då det blijr kalt är dhet bäst att taga af Papperet medh een Knijf.
Man kan till detta Arbete bruka een Tårte-panna medh Glödh
under och öfwer.

Sagt om choklad

"Lyckliga choklad som efter att ha varit världen runt slutar sina dagar med att möta kvinnors leenden för att omedelbart efteråt finna döden i ett hett, smältande famntag i deras mun."
Brillat-Savarin (1775-1826)

Samarbete