Receptet finns i den fjortonde delen av Åke Rålambs encyklopedi. Boken heter "En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig Öfning, att bruka wid många tillfällen, till stor hjelpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles".

Såcker-Brödh som är ordinairt.
Tag 8 Ägg / lägg på en Wichtskåhl / och där emot så mycket
wäl stött och sichtat Såcker / sampt så mycket gådt fint Hwe-
te-Miöhl / tagh Ägge-hwijtorne à part, och rör dem att dhe
blifwa wäl i skum / sedan slå där till alla Ägg-gulorna / wispandes
alt wäl tillsammans / sedan Såckeret och väl ihoop rörde / där näst
Miöhlet / och när alt är wäl rördt tillhopa är Deegen färdig / man
kan rifwa lijtet Citron-skahl där uthi / Coriander /Caneel / Anis / el-
ler hwad man will.

Såcker-Brödh som är än finare.
Giörs på samma sätt / allenast man tager twå Ägg mindre
Miöhl / och 2 Ägge-guhlor mindre.

Såcker-Brödh af Citron.
Rör stött Såcker ihoop medh det hwijta af Ägg uthi een Mor-
tel / till dess det blijr som en Deegh / och giör där af sådan façon som man will.
Äfwen så giörs detta af Caneel / Anis / Sioccolade, etc.
NB. När man bakar Såcker-Brödh och låtit drypa Deegen på
Papperet / låter man det Papperet gå igenom stöt Såcker / och se-
dan bakar det / och då det blijr kalt är dhet bäst att taga af Papperet medh een Knijf.
Man kan till detta Arbete bruka een Tårte-panna medh Glödh
under och öfwer.

Sagt om choklad

"Livet är som en chokladask. Du vet aldrig vad du får."
Från filmen Forrest Gump, 1994

Samarbete